1. Obergeschoss | MOC Veranstaltungscenter München

Details 1. Obergeschoss

Flächen/Räume Fläche in m² Reihe Parlament Bankett
Atrium 3 1.285 brutto, Nutzfläche 700 1.000 380 540
Atrium 4 1.285 brutto, Nutzfläche 700 1.000 380 540
Show- / Break-out-Rooms Atrium 3 im 1. OG 21 Räume mit 2.173 m² brutto
Show- / Break-out-Rooms Atrium 4 im 1. OG 57 Räume mit 4.994 m² brutto